รวมห้องสอบแต่ละระดับ

LINE_P20171202_193559100


LINE_P20171202_193559112

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงห้องสอบในบางระดับจึงขอให้ผู้เข้าสอบได้ตรวจสอบห้องสอบอีกครั้ง เฉพาะห้องสอบที่มี  * กำกับไว้ครับ