การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

61-2

animnew2ด้วยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดการสอบแข่งขันความเป็นเลิศ
ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยกำหนดระเบียบการสอบแข่งขัน ดังนี้

 ประเภท และระดับการแข่งขัน
การทดสอบเป็นประเภทบุคคล แบ่งเป็นระดับ ๙ ระดับ ดังนี้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ , ๕  และ ๖  สอบวันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒       สอบวันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ , ๔ , ๕ และ ๖   สอบวันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
การสมัครสอบ :
๓.๑ ระยะเวลาในการสมัคร ๑๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
.๒ ช่องทางในการสมัครสอบ
๑.  สมัครผ่านเว็บไซต์ ปิดระบบรับสมัครแล้ว

หรือ qrsamak

พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน

๒. สมัครผ่าน ID_line@ :  @utd4121l            หรือqrlinead

พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน

๓. สมัครผ่าน E-mail

science1.rw@gmail.com    พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน

๔.  https://www.facebook.com/Sci2018RW

๕. สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งธนาณัติค่าสมัครพร้อมแนบรายชื่อผู้สมัครใส่ในซองเอกสารเดียวกัน

 ธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม นางสาวกรัณฑ์เพชร   สายเชื้อ

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

หรือชำระเงินผ่านระบบ promp pray

prompray
๖.  สมัครด้วยตนเองที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
หมายเหตุ : โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนสมัครหลายระดับชั้น ขอความกรุณาแยกใบสมัครในแต่ระดับชั้นด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งให้คณะกรรมการในแต่ละระดับชั้น
ดาวโหลดเอกสารการสมัคร
1. หนังสือนำส่ง
2.  ประกาศรับสมัครสอบ/ระเบียบการ
3. ใบสมัคร