แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องสอบ สำหรับ ม.1 และ ม.2

แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องสอบสำหรับ ม.2

  1.  ระดับ ม.2 ห้องสอบที่ 1 เปลี่ยนจากห้อง  6304 (ซ้ำกับระดับ ม.1) เป็นห้อง 1212 อาคาร 1 ชั้น 2
  2. เปลี่ยนห้องสอบสำรอง สำหรับชั้น ม.2 จากห้อง Lab เคมี ห้อง 2207 เปลี่ยนเป็นห้อง 6407
  3. เปลี่ยนห้องสอบสำรอง สำหรับระดับชั้น ป.4 จากห้อง 2104 เป็นห้อง 6406