เรื่องทั้งหมดโดย admin

ประกาศรายชื่อและห้องสอบ สอบความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 15

ประกาศรายชื่อและห้องสอบ สอบความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 15

ชั้น ป.4
ชั้น ป.5
ชั้น ป.6
ชั้น ม.1
ชั้น ม.2
ชั้น ม.3
ชั้น ม.4
ชั้น ม.5
ชั้น ม.6
สายศิลป์-ภาษา

การทดสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 15

1571390843874

ด้วยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยกำหนดระเบียบการสอบแข่งขัน ดังนี้

ประเภท และระดับการแข่งขัน

การทดสอบเป็นประเภทบุคคล แบ่งเป็นระดับ ๙ ระดับ ดังนี้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ , ๕  และ ๖     สอบวันอาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒             สอบวันอาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ , ๔ , ๕ และ ๖   สอบวันอาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.

  • การสมัครสอบ :
    ๓.๑ ระยะเวลาในการสมัคร ๑๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

       ๓.๒ ช่องทางในการสมัครสอบ

๑.  สมัครด้วยตนเองที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

๒. สมัครผ่าน ID_line@ :  @utd4121l            หรือlinead

พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน

๓. สมัครผ่าน E-mail

science1.rw@gmail.com    พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน

๔.  สมัครผ่าน facebook fanpage “ความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย”
https://www.facebook.com/Sci2018RW

๕. สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งธนาณัติค่าสมัครพร้อมแนบรายชื่อผู้สมัครใส่ในซองเอกสารเดียวกัน

ธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม นางสาวกรัณฑ์เพชร   สายเชื้อ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

รายละเอียดต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดได้ดังนี้

  1.  ประกาศการรับสมัครทั้งหมด
  2. ใบสมัครเข้าร่วมทดสอบ

ประกาศผลการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2561

animnew2 ประกาศผลการทดสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14  เพื่อชิงเงินรางวัลและโล่รางวัล ประจำปีการศึกษา 2561

IMG_6326

ประกาศผลการสอบแข่งขัน

ระดับชั้น ป.4
ระดับชั้น ป.5
ระดับชั้น ป.6
ระดับชั้น ม.1
ระดับชั้น ม.2
ระดับชั้น ม.3
ระดับชั้น ม.4
ระดับชั้น ม.5
ระดับชั้น ม.6

ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ตรวจสอบรายชื่อ นามสกุล ของนักเรียนที่ได้ในลำดับ ที่ 1-10 ให้ถูกต้อง ถ้ามีรายชื่อที่ต้องแก้ไข ให้แก้ไขภายในวันที่ 11 ธ.ค. 61 ที่ครูวิริยาภรณ์ มนตรีโพธิ์ โทร 0862422072 หรือ พิมพ์ชื่อนามสกุลที่ถูกต้องแล้วส่งมาที่อีเมลล์ surin.thu@gmail.com หรือ id_line : waluksawan

ส่วนการมอบรางวัลและรับรางวัล ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จะมอบรางวัลในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่หอประชุมราชบุรุษย์จันทร์ อุตมะพรม ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จึงขอให้ผู้ที่ได้รับรางวัลลำดับที่ 1 ถึง 10 มารับรางวัลโดยพร้อมเพรียงกัน

แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องสอบ สำหรับ ม.1 และ ม.2

แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องสอบสำหรับ ม.2

  1.  ระดับ ม.2 ห้องสอบที่ 1 เปลี่ยนจากห้อง  6304 (ซ้ำกับระดับ ม.1) เป็นห้อง 1212 อาคาร 1 ชั้น 2
  2. เปลี่ยนห้องสอบสำรอง สำหรับชั้น ม.2 จากห้อง Lab เคมี ห้อง 2207 เปลี่ยนเป็นห้อง 6407
  3. เปลี่ยนห้องสอบสำรอง สำหรับระดับชั้น ป.4 จากห้อง 2104 เป็นห้อง 6406

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 14

61-2

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 14

ประกาศรายชื่อและห้องสอบการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ การทดสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14  เพื่อชิงเงินรางวัลและโล่รางวัล ประจำปีการศึกษา 2561

download

ระดับชั้น ป.4
ระดับชั้น ป.5
ระดับชั้น ป.6
ระดับชัน ม.1
ระดับชัน ม.2
ระดับชั้น ม.3
ระดับชัน ม.4
ระดับชั้น ม.5
ระดับชั้น ม.6

การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

61-2

animnew2ด้วยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดการสอบแข่งขันความเป็นเลิศ
ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยกำหนดระเบียบการสอบแข่งขัน ดังนี้

 ประเภท และระดับการแข่งขัน
การทดสอบเป็นประเภทบุคคล แบ่งเป็นระดับ ๙ ระดับ ดังนี้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ , ๕  และ ๖  สอบวันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒       สอบวันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ , ๔ , ๕ และ ๖   สอบวันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
การสมัครสอบ :
๓.๑ ระยะเวลาในการสมัคร ๑๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
.๒ ช่องทางในการสมัครสอบ
๑.  สมัครผ่านเว็บไซต์ ปิดระบบรับสมัครแล้ว

หรือ qrsamak

พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน

๒. สมัครผ่าน ID_line@ :  @utd4121l            หรือqrlinead

พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน

๓. สมัครผ่าน E-mail

science1.rw@gmail.com    พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน

๔.  https://www.facebook.com/Sci2018RW

๕. สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งธนาณัติค่าสมัครพร้อมแนบรายชื่อผู้สมัครใส่ในซองเอกสารเดียวกัน

 ธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม นางสาวกรัณฑ์เพชร   สายเชื้อ

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

หรือชำระเงินผ่านระบบ promp pray

prompray
๖.  สมัครด้วยตนเองที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
หมายเหตุ : โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนสมัครหลายระดับชั้น ขอความกรุณาแยกใบสมัครในแต่ระดับชั้นด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งให้คณะกรรมการในแต่ละระดับชั้น
ดาวโหลดเอกสารการสมัคร
1. หนังสือนำส่ง
2.  ประกาศรับสมัครสอบ/ระเบียบการ
3. ใบสมัคร