การสอบแข่งขันความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์ครั้งที่13

_MG_2997

ด้วยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการทดสอบความเป็นเลิศ ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๓ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ การทดสอบเป็นประเภทบุคคล แบ่งเป็นระดับ ๙ ระดับ ดังนี้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ สอบวันอาทิตย์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ สอบวันอาทิตย์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ สอบวันอาทิตย์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
โรงเรียนหรือนักเรียนหรือผู้ปกครอง ที่มีความประสงค์จะส่งสมัครเข้าร่วมทดสอบแข่งขันให้ยื่นใบสมัครที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยชาระค่าสมัครเป็นรายบุคคล คนละ ๖๐ บาท ทุกระดับชั้น และนำเงินค่าสมัครสอบส่งที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยตรงหรือส่ง
ทางไปรษณีย์ (ธนาณัติ) สั่งจ่ายในนาม
นางสาวกรัณฑ์เพชร สายเชื้อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางวลักษวรรณ วาเหลา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙ ๘๖๑๔๓๓๘
นางสาวเมธียา มาตย์จันทร์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๗๒๒๕๖๗๖๒
นายสุรินทร์ ทวยหมื่น หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑๗๔๙๙๔๘๗ และเว็บไซด์ http://www.rw.ac.th หรือ http://www.rwsci.net

การประกาศผลการสอบจะประกาศภายในวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ป้ายนิเทศหน้าโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยบริเวณหน้าโรงอาหาร และเว็บไซด์ http://www.rw.ac.th หรือ http://www.rwsci.net
สาหรับโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันและได้รับรางวัล โรงเรียนจะแจ้งกาหนดการรับรางวัล ผ่านทาง http://www.rwsci.net ภายในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 หากไม่สามารถมารับรางวัลได้ตามกาหนดทางโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์

รายละเอียดทั้งหมดของการทดสอบ

  1.  ประกาศการทดสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 13
  2. ใบสมัครเข้าร่วมการทดสอบ

รวมภาพสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์2560

IMG_6607

รวมภาพกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 25 ก.ค.60

ภาพกิจกรรมอบรมแกนนำห้องเรียนสีเขียวและสิ่งแวดล้อม

IMG_6326รวมภาพกิจกรรมการอบรมแกนนำห้องเรียนสีเขียวและแกนนำสิ่งแวดล้อม 4-5 ก.ค.60

 

รวมภาพมอบรางวัลประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 7 ก.พ.60

_MG_2997คลิกดูภาพทั้งหมด

ภาพประเมินครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงวิทยาศาสตร์ 24 ม.ค.60

IMG_2698
ดูภาพทั้งหมด คลิกที่นี่

กิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ครั้งที่5

IMG_2676ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ภาพกิจกรรมรับรางวัลเคมีออสเตรเลีย

_MG_2403ภาพกิจกรรมรับรางวัลเคมีออสเตรเลียทั้งหมด คลิกที่นี่

ภาพกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ ม.2 และ ม.5

_MG_1919คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด

รวมภาพกิจกรรมมอบรางวัลความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์ครั้งที่12

IMG_1790คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด