ดาวน์โหลดเกียรติบัตรเข้าร่วมการทดสอบ

สำหรับผู้เข้าร่วมการทดสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13 ที่ต้องการเกียรติบัตร สามรถดาวน์โหลดเกียรติบัตรเข้าร่วมการทดสอบ และสามารถพิมพ์และแก้ไขชื่อของตนเองหรือผู้เข้าร่วมทดสอบได้เลยครับ

cer

 

 

 

 Free hit countersดาวน์โหลดเกียรติบัตรเข้าร่วมทดสอบ

ประกาศผลการสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 13


ประกาศผลการทดสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13  เพื่อชิงเงินรางวัลและโล่รางวัล ประจำปีการศึกษา 2560

ระดับชั้น ป.4
ระดับชั้น ป.5
ระดับชั้น ป.6
ระดับชั้น ม.1
ระดับชั้น ม.2
ระดับชั้น ม.3
ระดับชั้น ม.4
ระดับชั้น ม.5
ระดับชั้น ม.6
ประกาศผลการสอบแข่งขัน

ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ตรวจสอบรายชื่อ นามสกุล ของนักเรียนที่ได้ในลำดับ ที่ 1-10 ให้ถูกต้อง ถ้ามีรายชื่อที่ต้องแก้ไข ให้แก้ไขภายในวันที่ 8 ธ.ค. ที่ครูวิริยาภรณ์ มนตรีโพธิ์ โทร 0862422072 หรือ พิมพ์ชื่อนามสกุลที่ถูกต้องแล้วส่งมาที่อีเมลล์ surin.thu@gmail.com หรือ id_line : waluk

ส่วนการมอบรางวัลและรับรางวัล ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จะมอบรางวัลในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 ที่ห้องประชุมราชบุรุษย์จันทร์ อุตมะพรม ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จึงขอให้ผู้ที่ได้รับรางวัลลำดับที่ 1 ถึง 10 มารับรางวัลโดยพร้อมเพรียงกัน

ประกาศรายชื่อและห้องสอบ

ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ การทดสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13  เพื่อชิงเงินรางวัลและโล่รางวัล ประจำปีการศึกษา 2560

download

ระดับชั้น ป.4
ระดับชั้น ป.5
ระดับชั้น ป.6
ระดับชัน ม.1
ระดับชัน ม.2
ระดับชั้น ม.3
ระดับชัน ม.4
ระดับชั้น ม.5
ระดับชั้น ม.6

ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาสอบสำหรับนักเรียนชั้น ม.3

การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาสอบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากเวลาเดิม 09.00 น. ถึง 11.00 น. เปลี่ยนเป็นเวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น. ส่วนระดับชั้นอื่น ๆ ยังเป็นเวลาเดิม

การสอบแข่งขันความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์ครั้งที่13

_MG_2997

ด้วยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการทดสอบความเป็นเลิศ ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๓ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ การทดสอบเป็นประเภทบุคคล แบ่งเป็นระดับ ๙ ระดับ ดังนี้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ สอบวันอาทิตย์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๒ สอบวันอาทิตย์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ – ๖ สอบวันอาทิตย์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
โรงเรียนหรือนักเรียนหรือผู้ปกครอง ที่มีความประสงค์จะส่งสมัครเข้าร่วมทดสอบแข่งขันให้ยื่นใบสมัครที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยชาระค่าสมัครเป็นรายบุคคล คนละ ๖๐ บาท ทุกระดับชั้น และนำเงินค่าสมัครสอบส่งที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยตรงหรือส่ง
ทางไปรษณีย์ (ธนาณัติ) สั่งจ่ายในนาม
นางสาวกรัณฑ์เพชร สายเชื้อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางวลักษวรรณ วาเหลา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙ ๘๖๑๔๓๓๘
นางสาวเมธียา มาตย์จันทร์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๗๒๒๕๖๗๖๒
นายสุรินทร์ ทวยหมื่น หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑๗๔๙๙๔๘๗ และเว็บไซด์ http://www.rw.ac.th หรือ http://www.rwsci.net

การประกาศผลการสอบจะประกาศภายในวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ป้ายนิเทศหน้าโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยบริเวณหน้าโรงอาหาร และเว็บไซด์ http://www.rw.ac.th หรือ http://www.rwsci.net
สาหรับโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันและได้รับรางวัล โรงเรียนจะแจ้งกาหนดการรับรางวัล ผ่านทาง http://www.rwsci.net ภายในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 หากไม่สามารถมารับรางวัลได้ตามกาหนดทางโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์

รายละเอียดทั้งหมดของการทดสอบ

  1.  ประกาศการทดสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 13
  2. ใบสมัครเข้าร่วมการทดสอบ