ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาสอบสำหรับนักเรียนชั้น ม.3

การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาสอบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากเวลาเดิม 09.00 น. ถึง 11.00 น. เปลี่ยนเป็นเวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น. ส่วนระดับชั้นอื่น ๆ ยังเป็นเวลาเดิม

การสอบแข่งขันความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์ครั้งที่13

_MG_2997

ด้วยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการทดสอบความเป็นเลิศ ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๓ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ การทดสอบเป็นประเภทบุคคล แบ่งเป็นระดับ ๙ ระดับ ดังนี้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ สอบวันอาทิตย์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๒ สอบวันอาทิตย์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ – ๖ สอบวันอาทิตย์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
โรงเรียนหรือนักเรียนหรือผู้ปกครอง ที่มีความประสงค์จะส่งสมัครเข้าร่วมทดสอบแข่งขันให้ยื่นใบสมัครที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยชาระค่าสมัครเป็นรายบุคคล คนละ ๖๐ บาท ทุกระดับชั้น และนำเงินค่าสมัครสอบส่งที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยตรงหรือส่ง
ทางไปรษณีย์ (ธนาณัติ) สั่งจ่ายในนาม
นางสาวกรัณฑ์เพชร สายเชื้อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางวลักษวรรณ วาเหลา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙ ๘๖๑๔๓๓๘
นางสาวเมธียา มาตย์จันทร์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๗๒๒๕๖๗๖๒
นายสุรินทร์ ทวยหมื่น หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑๗๔๙๙๔๘๗ และเว็บไซด์ http://www.rw.ac.th หรือ http://www.rwsci.net

การประกาศผลการสอบจะประกาศภายในวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ป้ายนิเทศหน้าโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยบริเวณหน้าโรงอาหาร และเว็บไซด์ http://www.rw.ac.th หรือ http://www.rwsci.net
สาหรับโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันและได้รับรางวัล โรงเรียนจะแจ้งกาหนดการรับรางวัล ผ่านทาง http://www.rwsci.net ภายในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 หากไม่สามารถมารับรางวัลได้ตามกาหนดทางโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์

รายละเอียดทั้งหมดของการทดสอบ

  1.  ประกาศการทดสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 13
  2. ใบสมัครเข้าร่วมการทดสอบ